Do pôsobnosti úradu nepatrí Do pôsobnosti úradu nepatrí

 

Do pôsobnosti úradu nepatrí

Kompetentný orgán

Podávanie stanovísk k zákonom gestor právnych predpisov v zdravotníctve je Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR)
Platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti príslušný samosprávny kraj (VÚC); MZ SR
Etika (správanie sa), prístup zdravotníckych pracovníkov riaditeľstvo daného zdravotníckeho zariadenia; príslušná komora zdravotníckych pracovníkov; orgán príslušný na vydávanie povolenia - VÚC alebo MZ SR
Organizácia zdravotnej starostlivosti (ordinačné hodiny, zdravotná dokumentácia...)

Odmietnutie poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť

orgán príslušný na vydávanie povolenia - VÚC alebo MZ SR

Činnosť pohrebných služieb Živnostenský úrad, Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR); obec
Povolenia poskytovateľov na výkon činnosti MZ SR; VÚC
Dohľad nad lekárenskou starostlivosťou VÚC
Ochrana zdravia, epidemiológia, hygiena životného prostredia, pracovná zdravotná služba... ÚVZ SR
Práceneschopnosť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti; Sociálna poisťovňa

Invalidný dôchodok

Sociálna poisťovňa

Nemocenské dávky

Sociálna poisťovňa

Ťažko zdravotne postihnutí (preukazy, posudok)

Kompenzačné príspevky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny