Činnosť úradu

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 • vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že
  • dohliada na dodržiavanie ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou /ďalej len „zákon o dohľade“/ a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení /ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“/,
  • vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa zákona o dohľade a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí,
  • vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedených preddavkov na poistné alebo neodvedeného nedoplatku na poistnom, úroky z omeškania a pohľadávky vyplývajúce z nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
  • vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených platiteľom poistného, ak ide o pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom,
  • vydáva rozhodnutia vo veciach prerozdelenia poistného,
  • vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených zákonom o dohľade a zákonom o zdravotnom poistení,
 • vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za podmienok ustanovených zákonom o dohľade
  • ukladá sankcie,
  • podáva návrhy na uloženie sankcie,
  • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • vykonáva dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tým, že dohliada na správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a za podmienok ustanovených zákonom o dohľade
  • ukladá sankcie,
  • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • zúčastňuje sa na prerozdeľovaní poistného,
 • spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky /MZ SR/ a Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia,
 • plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia MZ SR,
 • je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami,
 • uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska v Slovenskej republike na základe:
  • zmluvy o sociálnom zabezpečení alebo
  • dohody s členskými štátmi Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo
  • dohody príslušných úradov týchto štátov, v ktorých sa zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov,
 • vykonáva činnosť národného kontaktného miesta. 

Úrad ďalej

 • určuje spôsob a formu vykazovania poistného,
 • poskytuje národnému centru údaje z presne určených registrov,
 • prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam,
 • prideľuje kódy poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym pracovníkom,
 • je gestorom zavádzania systému DRG na Slovensku,
 • vedie:
  • centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu poistenca, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod zániku verejného zdr. poistenia a identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdr. poisťovni, označenie platiteľa poistného a číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne, údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskztovateľom zdr. starostlivosti a dátum úmrtia,
  • register zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia,
  • register platiteľov poistného,
  • register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
  • register zdravotníckych pracovníkov,
  • zoznam kódov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov,
  • register osôb oprávnených na výkon dohľadu,
  • register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie,
  • register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho,
  • zoznam osôb, ktoré odmietli za života pitvu,
 • vydáva Vestník úradu,
 • vykonáva toxikologické vyšetrenia pre štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby,
 • vykonáva pitvy a zabezpečuje prehliadky mŕtvych tiel,
 • je centrom pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín a iné.